Vägen till hälsa går via kroppen – via dans

”De som dansar håller samman, de som håller samman överlever lättare.” (Lasse Berg, 2005) Nutida forskning från olika håll pekar samstämmigt på att dans är oerhört betydelsefullt för hälsan. Listan här utgör en sammanfattning på skilda faktorer som ilustrerar detta.
 • Sen människan blev människa för c:a 200.000 år sen har hon ägnat sig åt dans, till vardags och i samband med olika riter. Dansen har varit ett sätt att leva, ja, kanske själva livet.
 • I många kulturer världen över spelar dansen fortfarande en stor roll för sammanhållningen.
 • När vi dansar sänks blodtrycket, halten av stresshormon minskar medan halten av "lugn- och ro"-hormonet ökar. Skelettet stärks, vilket minskar risken för benskörhet.
 • I dansen ökar möjligheten att få en upplevelse av total närvaro och att finna balans i livet.
 • Dans i cirkel är en meditation i rörelse som innebär gemenskap, närhet, beröring, möten och en möjlighet att få kontakt med sina inre resurser.

Dans har i olika undersökningar visat sig ha mycket god effekt både för att främja och förebygga god hälsa. Dessutom har dansen positiva effekter vid olika sjukdomstillstånd. Dans är också den aktivitet som bäst skyddar mot demens! Läs varför: Läs mer

Om du är intresserad av att veta mer om människans historia med avseende på dans, vad som händer i kroppen när vi dansar, om hudhunger och varför vägen till hälsa stavas dans så kan du läsa hela artikeln här nedan.

Sist i artikeln kan du också höra röster om verksamheten

Våra dansrötter

”Människans evolution (utveckling) handlar om dans och ingenting annat.” Detta hävdar Lasse Berg i sin bok: ”Gryning över Kalahari – hur människan blev människa”, 2005. Jag anar intuitivt att det ligger väldigt mycket i hans hypotes. Ur ett evolutionärt perspektiv finns det forskning som hävdar att det var våra anmödrars och förfäders förmåga att synkronisera sina ljud och rörelse i samma rytm som gjorde att de fick högre fitness (överlevnadspotental) än andra djurgrupper och kunde utvecklas till hominider. Steven Mithen, arkeolog och paleontolog, har fokuserat sina studier på neanderthalarna, den moderna människans utdöda släktingar. Han kallar deras kommunikationssätt för 'Hmmm', en akronym för holistisk, multimodal, manipulativ, musikalisk (Mithen, ”The singing Neanderthals – the Origins of Music, Language, Mind and Body”, 2005). Musik, sång och dans har enligt Mithen haft en rad olika funktioner som gagnat den mänskliga artens överlevnad, nämligen:

 • bidragit till att bevara kontakten mellan gruppmedlemmarna
 • bidragit till reproduktiva fördelar
 • fungerat som en förbindelselänk mellan mor och barn
 • stärkt samverkan över familjegränserna
 • främjat gruppkänslan genom att skapa samhörighetskänsla i riterna

Lasse Berg har skrivit om det här på ett populärvetenskapligt sätt. Han menar att de som dansar håller samman och att de som håller samman lättare överlever: "Allt började med dansen och sången tillsammans i samlarlandet. Varje gång en grupp lyckades stärka sitt samarbete genom dans blev de framgångsrika gentemot alla andra grupper som inte hade denna rytmkänsla/…/endast de som dansade och sjöng tillsammans överlevde" (Berg, 2005).

Björn Merker, psykolog och hjärnforskare, har bl a studerat olika djurarters förmåga att röra sig rytmisk, gruppsång ur ett evolutionärt perspektiv samt det rituella beteendets betydelse. Han menar att människan är det enda djuret som kan röra sig tillsammans i samma rytm, dansa. Det är endast människan som har en rituell kultur och kulturen definierar sig själv genom riterna (Merker 2009).

De gemensamma dansriterna blev en mäktig andlig kraft som bidrog till sammanhållningen. . En förutsättning för detta har varit trancedansen där man upprättat kontakt med högra makter, med andevärlden. Hos Sanfolket i södra Afrika är trancedansens helande funktion central. Hela människan helas i dansen.

Detta var några exempel på hur musik, sång och dans har alltifrån början haft en avgörande betydelse för människans utveckling. Den gemensamma sången, de rytmiska rörelserna, dansen har funnits så länge vi människor varit just människor.

Vad händer i kroppen?

Om vi utgår från att det inte går att skilja musik och dans, och att även sången, dvs rösten i kroppen inkluderas, så använder jag mig i det följande av begreppet dans som sammanfattning. (Musik härstammar från grekiskans mousike, vilket betyder ”musernas konst” och innefattar både diktkonst, musik och dans.)

I boken ”Må bättre med musik” skriven av Eva Bojner Horwitz som bl a är medicine doktor, leg sjukgymnast och dipl dansterapeut och Gunilla Bojner, musikforskare och bibliotekarie (ICA bokförlag, 2005) beskrivs vilken betydelse dansen, i ovan utvidgade betydelse, har på både vårt fysiska och mentala välbefinnande ur många olika perspektiv. Möjliga effekter är:

 • sänkt blodtryck
 • ångestreduktion
 • stärkt immunförsvar
 • ökad halt av lugn- och ro-hormonet oxytocin
 • minskad halt av stresshormonet cortisol

Det finns ofta ett glapp mellan det vi säger och det kroppen ger uttryck för. Dans kan vara ett sätt att finna balans. Via det ickeverbala uttryckssättet som dansen är kan vi få kontakt med slumrande känslor som satt sig i kroppen, därför kan dans fungera som smärtlindring. När vi kommer bortom orden ökar möjligheten att få kontakt med alltings ursprung och finna inre harmoni bortom våra försvar.

När människor rör sig rytmiskt tillsammans till sång och musik kan de uppleva starka lyckokänslor p g a det som händer i kroppen. Det kan kännas som om man lämnar sin egen kropp och blir en del av alla de andra – en kropp.

Lägesbeskrivning

Ett av vårt samhälles största utmaningar idag är att öka frisknärvaron på arbetsplatserna, dvs att öka andelen långtidsfriska. Hälsoläget beskrivs oftast i termer av ohälsotal. Bakom varje torr siffra döljer sig en levande människa och ofta ett stort personligt lidande. Orsakssammanhanget är komplext men en del beror på yttre förutsättningar som man som människa i varierande grad har möjlighet att påverka.

I det västerländska samhälle som vi lever i översköljs vi av information. Vår livsrytm präglas ofta av stress vilket bidrar till att begränsa våra möjligheter att ta emot intryck från vår omgivning. Vi måste ofta ta snabba beslut med hjälp av logiska överväganden och tankens kraft. Begrepp som intuition, känslor och andra sinnesintryck får en eftersatt plats och ibland en negativ klang.

All mänsklig erfarenhet och kunskap har sin utgångspunkt i den varseblivande, levda kroppen. De kroppsliga upplevelserna kommer först, sen kan vi integrera dessa i medvetandet. För att inte missa en stor del av de resurser vi faktiskt är utrustade med, för att bli hela människor, behöver vi grunda i de kroppsliga upplevelserna. Därefter kan vi integrera dessa med de intryck vår hjärna förmedlar i form av tankar, fantasier och föreställningar. På det sättet kan vi medvetandegöra vårt förhållningssätt till andra människor, hur vi kommunicerar och vilka faktorer som ligger till grund för våra beslut och livsval.

Vägen till ett hälsosammare samhälle handlar bland annat om att arbeta hälsofrämjande, dvs att göra insatser av stärkande karaktär som helt enkelt får människor att må bra. Det är här dansen och meditationen i rörelse kommer in i bilden, som en möjlighet för oss att få kontakt med vårt inre och alla våra grundresurser.

Dans som meditation i rörelse

Att meditera översätts ofta med "att sitta". Under lång tid är det kanske detta människan behövt för att kunna vila eftersom det dagliga livet inneburit så mycket rörelse för övrigt. Gäller det även nu kan vi fråga oss? För nutidsmänniskan verkar problemet snarare vara att vi sitter för mycket. Min övertygelse, både som biolog och av egen erfarenhet, är att just rörelsen kan vara det som behövs för att komma till ro, för att få vila, återhämtning och för att kunna vara närvarande.

Jag bejakar mig själv som kropp.

Våra kroppar är skapade för rörelse. Muskler som inte rör sig förtvinar. Våra biologiska funktioner fungerar i en oavbruten rytm, hjärtats slag, andningen, musklernas sammandragningar, cellernas delning osv. Att bejaka vår egen rytm är en lika stark drift som behov av mat, vila, sex. Ett behov av hitta samklangen med omvärldens och universums rytm. Ett oförlöst rörelsebehov splittrar oss. I dansen kommer jag lättare i kontakt med mina inre, läkande krafter. När jag inkluderar kroppen i det ordlösa mötet med mig själv blir det svårt att i längden hålla dörren stängd, eftersom kroppen minns utan ord. Därför kan meditation i rörelse bli ett kraftfullt sätt att öppna vägen till det omedvetna.

Hudhunger

I vår kultur råder en stor brist på trygg och kravlös beröring. Vi pratar om hudhunger. Huden är den gräns som markerar delaktighet och autonomi, den gräns som får eller inte får överskridas. Vid kärleksfull beröring frigörs oxytocin, kroppens "må-bra"-hormon. Det gäller inte bara för den som blir berörd utan även för den som berör. Kroppens "lugn- och ro"-system aktiveras (i motsats till kamp-/flyktsystemet).

Oxytocin

 • lindrar smärta
 • sänker blodtrycket
 • sänker nivån av stresshormoner
 • gör oss mer lugna och rofyllda
 • förbättrar relationer
 • underlättar inlärning mm

Att hålla en annan människas hand kan ha en starkt läkande effekt. Det kan också vara mycket skrämmande för dem som har negativa erfarenheter av beröring. När vi dansar i cirkel är reglerna klart och tydligt uttalade. Så här håller vi i varandra, varken mer eller mindre! Det är fasta ramar och inom dessa varierar vi med olika handfattningar. När man nått trygghet i gruppen kan fattningen bli tätare. I en grupp som dansar händer det mycket, både det som är påtagligt synligt som ökad självkänsla, stolthet och det som mer sker i det undermedvetna. Känslan av samhörighet ökar.

Let´s dance!

Dans som vägen till hälsa är i takt med tiden. Det hälsofrämjande arbetet har allt att vinna på om man inkluderar dansen. Men alla varken kan eller vill ställa upp i Let´s dance. Det lär finnas nära 100 000 aktiva dansare i Sverige idag (mot 3000 i början av åttitalet). Det stora intresset för all slags pardans speglar förmodligen ett återuppväckt behov som finns i vårt djup. Men flesta former av pardans innefattar ett visst mått av prestation, plus att det helst ska vara jämna par. Alla deltar inte på samma villkor. Därför är meditation i rörelse/cirkeldans ett komplement till pardansen, ett kravlöst sätt att bejaka det djupt rotade behovet av att få möta sig själv och varandra via dansen.

Att dansa cirkeldans är att hitta våra rötter som människor. Stegen är enkla, alla kan vara med, det är ingen uppvisning. Just enkelheten bidrar till att det går att få ut så mycket mer. Dans som meditation i rörelse innebär gemenskap, närhet, beröring, möten och en möjlighet att få kontakt med sina inre resurser.

Röster om verksamheten

Eftersom vår verksamhet handlar om en ordlös upplevelse, en erfarenhet som går på djupet, så är det på sätt och viss omöjligt att beskriva den med ord. "Endast den som dansar förstår vad som sker" (Ur Johannesakterna). Chefer som fått erbjudandet om att prova på har uttryckt potentialen i verksamheten bl a så här:

"Det är ett sätt att arbeta över gränserna."

"Vi ger så mycket - vi behöver få."

"Samhörigheten stärks."

"Det sätter igång saker, man känner och får tid att reflektera."

"Vi lär känna varandra."

"Gruppen knyts ihop."

Utvärderingar

Vid kurser och andra längre arrangemang finns det alltid en möjlighet för deltagarna att dela med sig av sina synpunkter på verksamheten. Här nedan följer exempel på omdömen från utvärderingar som vi fått genom åren:

"Jag har upplevt en stor gemenskap med de andra kursdeltagarna och vissa stunder och ögonblick har berört mitt inre så starkt att om jag försökte förklara det med ord så skulle det inte göra upplevelsen rättvisa. Tack för att ni hjälpt mig en bit på väg att förstå att jag kan bli den jag är."

"Allt har varit underbart. Välarrangerat, bra ledning och fina kursdeltagare. Jag har fått en massa energi att ta med mig hem. Många härliga tankar och stillhetens goda effekt."

"Ledarna fungerade bra tillsammans och kompletterade varandra bra."

"Att stanna upp i vardagen och reflektera över livet känns viktigt för mig. Jag är imponerad av din förmåga att hålla temat i kursen levande. Ditt bild och symbolspråk gör resan så tydlig för mig."

"Du skapar god trygghet i gruppen. Tydliga instruktioner. Tydliga ramar gör att man inte känner krav och prestationsångest. Man blir en del av den gemensamma processen men gör också sin egen resa. En jättefin introduktion till Heliga danser som är nytt för mig. "

"Jag har fyllt mina förråd med kraft. Mina sinnen har öppnats på nytt och jag lämnar er och gruppen med den tacksamhet jag känner för att jag på nytt fått erfara hur mötet arbetar med mig och ger mig liv."

"Kursen var fin för både kropp och själ. Den har spritt ro och glädje och fått mig djupt förankrad i mig själv."

"Bra lyhörd ledning."

"Jag tycker om Elisabets tydlighet i ledarskapet."

"För mig är det ni ledare som ger kursen innehåll. Er trygghet, stabilitet och glädje känns varmt."

"Bra ledarskap, tydlighet och öppenhet, varsamhet och vakenhet, uppmärksamhet."

"Efter hemkomsten har jag upplevt mig mer rotad och att jag blivit mer medveten om mitt fantastiska kraftcentrum."

"Elisabets fantastiskt goda pedagogik som får oss att lära oss dansstegen snabbt och enkelt.

"För första gången i mitt liv har jag upplevt ögonblick när jag inte varit rädd för döden."

Elisabet Jansson, Falun 2006-08-27, reviderad 2007-03-20